Tegevuskoodeks ja rikkumistest teatamise kanalKäitumiskoodeks ja vilepuhuja kanal

Käitumiskoodeks annab ühtsed juhised ettevõtte kõikidel tasanditel tegutsemiseks. Käitumiskoodeks sisaldab põhialuseid, mis aitavad Bofteli töötajatel valida õige tegevussuuna tööelus olukordades, mis nõuavad iseseisvat otsustamist. Meie tegevus peab vastama kõikidele kehtivatele õiguslikele, tööstusharu spetsiifilistele ja lepingulistele nõuetele. Seame samad standardid nii oma personalile kui ka kõikidele partneritele ja tagame oma võimaluste piires, et partnerid järgivad meie eetilisi põhimõtteid.

Järjepidevad ja eetiliselt vastuvõetavad tavapärased praktikad tugevdavad Bofteli tegevuse usaldusväärsust ja edendavad tegevuse läbipaistvust kõikide meie sidusrühmade, sealhulgas klientide, personali, omaniku ja ümbritseva ühiskonna suhtes tervikuna.

Bofteli maine põhineb igal Bofteli töötaja tegevusel ja käitumisel. Iga Bofteli töötaja on osa Boftelist ja tegutseb selle nimel juba esimesest tööpäevast alates. Bofteli töötajad mängivad ettevõtte maine kujundamisel võtmerolli. Ebaseaduslik või ebaeetiline käitumine võib tekitada olulist kahju. Kõik Bofteli töötajad peaksid tegutsema ettevõtte parimate huvide kohaselt, olles ausad ja usaldusväärsed ning pidama kinni antud lubadustest klientidele, kolleegidele ja partneritele.

Seaduste täitmine ja võrdsus

Meie kui tööandja kohustus on järgida sektoris kehtivaid õigusakte, tööseadusi ja kollektiivlepingut. Personali töötingimused vastavad vähemalt siseriiklike õigusaktidega ettenähtud standarditele. Tööandjana peame võimaldama turvalise ja tervisliku töökeskkonna ning pühenduma selle pidevale täiustamisele.

Me austame ÜRO inimõiguste deklaratsiooni. Meie kohustus on tagada võrdsus. Kõigil on võrdsed võimalused, olenemata rassist, nahavärvist, soost, rahvusest, usutunnistusest või etnilisest taustast. Igasugune diskrimineerimine või ahistamine ei ole lubatud. Me ei aktsepteeri sunniviisilist või mittevabatahtlikku tööd ega luba mingeid protseduure, mis takistavad tööjõu vaba liikumist. Me ei võta tööle töötajaid, kes ei vasta seadusega kehtestatud miinimumeale.

Altkäemaksu ja korruptsiooni keeld

Oma äritegevuse käigus ei luba Boftel Estonia OÜ oma töötajatel ega partneritel osaleda mis tahes vormis korruptsioonis või altkäemaksu võtmises (näiteks sobimatu makse, tagasimakse või muu tasu) ega saada ega pakkuda kingitust või hüve, mis ületab tavapäraste äritavade piire või kingituse väärtust või mis võib mõjutada meie sõltumatust.

Me ei luba saada kingitusi ega hüve, et võimaldada juurdepääsu äritegevusele ja -juhtimisele või äritegevuses muu ebaseadusliku kasu saamiseks.

Me ei luba põhimõtetega vastuolus oleva käitumise meelitamiseks otse ega kaudselt nõuda ega heaks kiita mis tahes sobimatut makset või muud tasu.

Aus konkurents

Me ei luba oma positsiooni ärakasutamise või Boftel Estonia OÜ-le kuuluva vara või teabe ärakasutamist isiklike huvide tagamisel, konfidentsiaalse teabe hoolimatul või kehtiva mitteavaldamise kohustuse või seadusandlusega vastuolus käitlemisel ega mis tahes rikkuva tegevusega kehtiva konkurentsiseaduse kohast.

Vilepuhuja kanal

Bofteli teavituskanalit saavad kasutada meie enda töötajad ja meie teised sidusrühmad, nagu meie kliendid, tarnijad ja partnerid, et teatada kõrvalekalletest või rikkumistest.

Tööalasest rikkumisest teatamise (vilepuhuja) kanalit saab kasutada kahtlustatavast tõsisest üleastumisest või kuritarvitamisest teavitamiseks, nagu seaduste või määruste tahtlik rikkumine, käitumiskoodeksi rikkumine, altkäemaksu andmine või korruptsioon.

Samuti võivad Bofteli töötajad teatada oma juhile või ettevõtte juhtkonna esindajale mis tahes tegelikust või kahtlustatavast käitumiskoodeksit rikkuvast käitumisest. Kõik käitumiskoodeksiga vastuolus olevad väärkäitumised või olukorrad võetakse edasiseks menetlemiseks üle järelevaataja või ettevõtte juhtkonna esindaja poolt.

See kanal ei ole mõeldud personaliga seotud kaebuste või vaidluste lahendamiseks.

Võta ühendust Bofteliga


MENU